ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ตราบนิจนิรันดร ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลจังหวัดนครปฐม

ศาลจังหวัดนครปฐมและศาลแขวงนครปฐม จัดโครงการส่งเสริมการดำเนินการเกี่ยวกับการบังคับคดีผู้ประกัน กิจกรรมที่ ๑ ส่งเสริมการพัฒนาระบบงานและพัฒนาศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการ ศาลยุติธรรมและลูกจ้างเกี่ยวกับการบังคับคดีผู้ประกัน

ศาลจังหวัดนครปฐมและศาลแขวงนครปฐม  จัดโครงการส่งเสริมการดำเนินการเกี่ยวกับการบังคับคดีผู้ประกัน  กิจกรรมที่ ๑ ส่งเสริมการพัฒนาระบบงานและพัฒนาศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการ ศาลยุติธรรมและลูกจ้างเกี่ยวกับการบังคับคดีผู้ประกัน
     เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙  เวลา ๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ นาฬิกา ศาลจังหวัดนครปฐมและศาลแขวงนครปฐม จัดโครงการส่งเสริมการดำเนินการเกี่ยวกับการบังคับคดีผู้ประกัน กิจกรรมที่ ๑ ส่งเสริมการพัฒนาระบบงานและพัฒนาศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมและลูกจ้างเกี่ยวกับการบังคับคดีผู้ประกัน โดยได้รับเกียรติจาก หม่อมหลวงนารีธรรม ศรีธวัช รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗  เป็นประธานในพิธีเปิด นายชาญณรงค์ ปราณีจิตต์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ประจำสำนักประธานศาลฎีกาและนายเผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล รองเลขานุการศาลอุทธรณ์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับเจตนารมณ์และกฎหมายที่แก้ไขใหม่เกี่ยวกับการบังคับคดี ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานบังคับคดี โดยนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาปรับใช้ในการดำเนินงานบังคับคดีผู้ประกันมีข้าราชการ ฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมและลูกจ้างของศาลจังหวัดนครปฐมและศาลแขวงนครปฐมเข้าร่วมโครงการ ๗๐ คน ณ  โรงแรมไมด้า  ทวารวดี  แกรนด์  จังหวัดนครปฐม