ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม เป็นสถาบันที่อำนวยความยุติธรรม เพื่อให้สังคมสงบสุข เป็นธรรม และเสมอภาคโดยยึดหลักนิติธรรม

ศาลจังหวัดนครปฐม ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพบิดาของนางสาวสรินทร์ดา ชินชูอธิวัจน์ นิติกรชำนาญการพิเศษ

ศาลจังหวัดนครปฐม  ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพบิดาของนางสาวสรินทร์ดา  ชินชูอธิวัจน์ นิติกรชำนาญการพิเศษ