ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม เป็นสถาบันที่อำนวยความยุติธรรม เพื่อให้สังคมสงบสุข เป็นธรรม และเสมอภาคโดยยึดหลักนิติธรรม

ศาลจังหวัดนครปฐม ออกเผยแพร่กฎหมายโครงการศาลเคลื่อนที่

ศาลจังหวัดนครปฐม ออกเผยแพร่กฎหมายโครงการศาลเคลื่อนที่