ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม เป็นสถาบันที่อำนวยความยุติธรรม เพื่อให้สังคมสงบสุข เป็นธรรม และเสมอภาคโดยยึดหลักนิติธรรม

พิธีมุทิตาจิต นางชลดา บุญเกตุ เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการ เกษียรอายุราชการก่อนกำหนด

พิธีมุทิตาจิต นางชลดา  บุญเกตุ เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการ เกษียรอายุราชการก่อนกำหนด