ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม เป็นสถาบันที่อำนวยความยุติธรรม เพื่อให้สังคมสงบสุข เป็นธรรม และเสมอภาคโดยยึดหลักนิติธรรม

ศาลจังหวัดนครปฐม จัดโครงการเจรจาหนี้ผู้ประกันเพื่อเร่งรัดการบังคับคดี ประจำปี ๒๕๖๑

ศาลจังหวัดนครปฐม จัดโครงการเจรจาหนี้ผู้ประกันเพื่อเร่งรัดการบังคับคดี ประจำปี ๒๕๖๑