ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม เป็นสถาบันที่อำนวยความยุติธรรม เพื่อให้สังคมสงบสุข เป็นธรรม และเสมอภาคโดยยึดหลักนิติธรรม

ศาลจังหวัดนครปฐม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครปฐม ร่วมเฝ้ารับ-ส่งเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สามบรมราชกุมารี

ศาลจังหวัดนครปฐม  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครปฐม ร่วมเฝ้ารับ-ส่งเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สามบรมราชกุมารี