ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม เป็นสถาบันที่อำนวยความยุติธรรม เพื่อให้สังคมสงบสุข เป็นธรรม และเสมอภาคโดยยึดหลักนิติธรรม

ศาลจังหวัดนครปฐม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครปฐม มอบหมายให้ผู้พิพากษา เป็นประธานเปิดโครงการและเป็นวิทยากรบรรยาย

ศาลจังหวัดนครปฐม  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครปฐม มอบหมายให้ผู้พิพากษา เป็นประธานเปิดโครงการและเป็นวิทยากรบรรยาย