ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม เป็นสถาบันที่อำนวยความยุติธรรม เพื่อให้สังคมสงบสุข เป็นธรรม และเสมอภาคโดยยึดหลักนิติธรรม

ศาลจังหวัดนครปฐม พิธีมุทิตาจิตแด่ข้าราชการและลูกจ้างที่เกษียณอายุราชการ และเลี้ยงส่งข้าราชการที่ย้ายไปรับราชการที่อื่น

ศาลจังหวัดนครปฐม พิธีมุทิตาจิตแด่ข้าราชการและลูกจ้างที่เกษียณอายุราชการ และเลี้ยงส่งข้าราชการที่ย้ายไปรับราชการที่อื่น