ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม เป็นสถาบันที่อำนวยความยุติธรรม เพื่อให้สังคมสงบสุข เป็นธรรม และเสมอภาคโดยยึดหลักนิติธรรม

ประกาศศาลจังหวัดนครปฐม เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดศาลจังหวัดนครปฐม ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


  <p style="\\&quot;text-align:" center;\\"="">ประกาศศาลจังหวัดนครปฐม
เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดศาลจังหวัดนครปฐม ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


เอกสารแนบ