ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม เป็นสถาบันที่อำนวยความยุติธรรม เพื่อให้สังคมสงบสุข เป็นธรรม และเสมอภาคโดยยึดหลักนิติธรรม

ประกาศศาลจังหวัดนครปฐม เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารศาลจังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศศาลจังหวัดนครปฐม 
เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารศาลจังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


เอกสารแนบ